Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

Account: De persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst. 

Content: Het geheel aan informatie dat door Lieneke’s Yoga Academy via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot opleidingen, video’s, teksten en de lay-out van de Dienst. 

Dienst: Lieneke’s Yoga Academy, het aangeboden online platform waarop cursussen worden aangeboden die leden kunnen volgen. 

Intellectueel eigendom: Alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content. 

Klant: De natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door Lieneke’s Yoga Academy een Overeenkomst wordt gesloten. 

Lieneke’s Yoga Academy: De Online Academy van Lieneke’s Yoga Company.

Website: De Website van Lieneke’s Yoga Academy, lienekesyogaacademy.nl

Artikel 2 – Toegang tot de Dienst

1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst. 

2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account. 

3. De Klant verklaart, indien sprake is van een natuurlijk persoon, tenminste de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. De Klant die de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt verklaart voor het registeren van het Account en het gebruik van de Dienst uitdrukkelijke toestemming te hebben van ouders of wettelijk vertegenwoordigers van de Klant.

Artikel 3 – Gebruik van de Dienst

1. De Dienst bestaat er uit dat de Klant toegang krijgt tot de Website, waarop de Klant cursussen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content. 

2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Lieneke’s Yoga Academy aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.

Artikel 4 – Beschikbaarheid van de Dienst

1. Lieneke’s Yoga Academy geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. De Academy is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst. 

2. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst. 

3. Lieneke’s Yoga Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 5 – Betaling

Voor het gebruik van de Dienst is de Klant eenmalige vergoedingen verschuldigd op basis van de door Lieneke’s Yoga Academy vastgestelde tarieven. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

De Klant geeft Lieneke’s Yoga Academy volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

1. Het intellectueel eigendom berust bij Lieneke’s Yoga Academy.

2. Voor zover niet expliciet toegestaan mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lieneke’s Yoga Academy: 
a. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden; 
b. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectueel eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Lieneke’s Yoga Academy is niet aansprakelijk voor schade of letsel tijdens het gebruik van de Dienst. Gebruik maken van de Dienst is geheel op eigen risico van de klant.

Artikel 9 – Duur en opzegging

1. De Dienst, in dit geval elke individuele cursus, wordt telkens aangegaan voor een specifieke periode, telkens aangegeven op de landingspagina en de productpagina van de cursus.

2. Het verwijderen van een Account betekent ook opzegging van de Dienst. 

3. Lieneke’s Yoga Academy is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van reden en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de overeenkomst op te zeggen. 

4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Lieneke’s Yoga Academy ten dienste staan, is Lieneke’s Yoga Academy te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien: 
a. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden; 
b. Lieneke’s Yoga Academy van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Lieneke’s Yoga Academy of derden kunnen toebrengen.

Artikel 10 – Forum en toepasselijk recht

1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 

2. Alle geschillen tussen Online Academy en de Klant worden bij uitsluiting beslecht door de binnen het arrondissement van Amsterdam, Nederland, bevoegde rechter.

Artikel 11 – Eigen risico en aansprakelijkheid

Het deelnemen aan de online lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de Klant geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.